Członek oddziału PTOiTr?Zarejestruj się
Posiedzenie oraz Walne Zgromadzenie członków Oddziału Warszawskiego PTOiTr (grudzień 2018)
Posiedzenie oraz Walne Zgromadzenie członków Oddziału Warszawskiego PTOiTr (grudzień 2018)
03.12.2018

    Zarząd ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego uprzejmie zawiadamia, że  

dnia  15  g r u d n i a   2018 r. (sobota) o godz. 1030 w sali im. A. Grucy Kliniki Ortopedii U.M. w Warszawie ul.Lindleya 4,

odbędzie się posiedzenie naukowe, którego program wypełni referat z Wojskowego Instytutu Medycznego  oraz 

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO PTOiTr.

 

I. CZĘŚĆ NAUKOWA

 

PROGRAM

 

1.Waldemar Misiorowski      

    Atypowe złamanie kości udowej w przebiegu leczenia osteoporozy                  20 min.


2. Krzysztof Bielecki  

     Demonstracja przypadków                                                                                  10 min

            

3.   DYSKUSJA 

 

II. WALNE ZGROMADZENIE:  termin I – godz. 1110 termin II – godz.1130

 

                                PROGRAM WALNEGO ZGROMADZENIA

 

1.    Otwarcie zebrania – wybór Przewodniczącego zebrania, Sekretarza i Komisji Skrutacyjnej.

2.    Odczytanie protokółu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

3.    Sprawozdanie ustępującego Prezesa i Sekretarza Oddziału.

4.    Sprawozdanie Skarbnika.

5.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

6.    Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami.

7.    Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi.

8.    Wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

9.    Sprawy organizacyjne i wolne wnioski.

 

Spotkanie ZARZĄDU ODDZIAŁU z Kierownikami Klinik i Ordynatorami Oddziałów 

o godz. 10-ej w sali konferencyjnej Kliniki.

 

UWAGA – Rezydenci w trakcie specjalizacji – obecność wskazana /obowiązkowa (ważny podpis na liście obecności)

 

 

         SEKRETARZ                                                              PREZES

             PAWEŁ  WALASEK                                                A. JACEK BENDEK